اشعیا میناسیان

اشعیا میناسیان اسطوره جوان ویولن

اشعیا میناسیان اسطوره جوان ویولن

محمد صناعی

دانشجوی ارشد موسیقی جهانی دانشکده هنرهای زیبا -دانشگاه تهران

نوازنده ویولن کلاسیک -عضو ارکستر پارسیان و ارکستر سمفونیک تهران